Select Page

Operativni sustav upravljanja

Operativni sustav upravljanja odgovor je na pitanje kako poslovnu strategiju spustiti na operativne razine. Operativni planovi izrađuju se za razdoblje najviše do godine dana, a usklađuju se sa poslovnom strategijom organizacije. Glavni operativni plan naziva se Master operativni plan i u njemu su integrirani svi ostali segmentni operativni planovi. Ulazne varijable za izradu Master operativnog plana nalaze se u strateškom planu. Strateške inicijative ograničavaju i usmjeravaju izradu operativnog plana.

Operativni plan ima svoj kvalitativni i kvantitativni dio. Kvalitativni dio se odnosi na planove unapređenja procesa koji će se tijekom razdoblja provoditi po pojedinim segmentima i između segmenata te na interne konvencije menadžmenta, a kvantitativni dio sadrži plan prodaje, plan alokacije resursa, plan dobiti i projekcije učinkovitosti po segmentima. Ciljevi operativnih planova su segmentni i menadžerski ciljevi i osnova za nagrađivanje dobrih rezultata radnicima i menadžerima. Sustavi kompenzacije rada (nagrađivanja) za sve zaposlenike mogu se izgraditi samo ako postoji operativni sustav upravljanja.